Het NUT verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht/gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt het Nieuw Utrechts Toneel persoonsgegevens?

  1. Medewerkers. Medewerkers in vast of tijdelijk dienstverband van het Nieuw Utrechts Toneel.
  2. Vrijwilligers. Bevlogen vrijwilligers die ons helpen tijdens de uitvoering van onze voorstellingen.
  3. Bezoekers. Bezoekers van de toneelvoorstellingen van het Nieuw Utrechts Toneel die via de website van het NUT kaarten bestellen of zich bijvoorbeeld inschrijven voor de nieuwsbrief en enquêtes.
  4. Vrienden van het NUT. Hierbij gaat het om mensen die via een contactformulier of onze website interesse hebben getoond in het werk van het NUT en ons hierbij (financieel) ondersteunen.
  5. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes, pers en leveranciers werken.

Voor al deze gegevens geldt dat ze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Hierbij wordt de BIV classificatie gebruikt om het beschermingsniveau vast te stellen en aan de hand daarvan wordt het beveiligingsniveau bepaald en worden eventueel extra beveiligingsmaatregelen genomen.

 

En met welk doel?

We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om onze voorstellingen mogelijk te maken en ons publiek te bereiken. Zonder communicatie met bezoekers, partners, vrijwilligers, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou het NUT haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe voorstellingen en over zaken die te maken hebben met onder andere administratie.

Daarnaast gebruiken we sommige persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes, die we voeren om de zichtbaarheid van het NUT te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat: we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van (ticket)bestellingen.

Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft).

We verwerken onder meer samen met Utrecht Marketing persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens kunnen we gebruiken voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeId als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacy verklaring van Utrecht Marketing.

Wie is hier binnen het NUT verantwoordelijk voor?

De zakelijk leider van het Nieuw Utrechts Toneel. Hiermee vervult deze de rol van functionaris gegevensbescherming (FG).

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

NUT-medewerkers betrokken bij de uitvoering van onze voorstellingen en daarmee de bedrijfsvoering. Het NUT heeft inzichtelijk wie toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. Wanneer er wel persoonsgegevens worden uitgewisseld, wordt voorgaand eerst toestemming aan de betrokken persoon gevraagd.

Kan ik controleren welke informatie het NUT over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie het Nieuw Utrechts Toneel over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@het-nut.nl

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@het-nut.nl.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor het Nieuw Utrechts Toneel, bijvoorbeeld als partner of vrijwilliger, ontvangen berichten, zoals een bevestiging van een overeenkomst of een reminder voor een (vrijwilligers)dienst. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@het-nut.nl of contact op te nemen met het vaste aanspreekpunt. De gegevens worden dan verwijderd.

Wie mails krijgt over acties of campagnes van het NUT, of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar info@het-nut.nl.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden voor een bepaalde tijd bewaard. Het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en/of worden gebruikt vormt het uitgangspunt waarop de bewaartermijn wordt vastgesteld. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om een beroep te doen op de privacy rechten zoals het recht op vergetelheid.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@het-nut.nl. Vrijwilligers en partners van het Nieuw Utrechts Toneel kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

Het Nieuw Utrechts Toneel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen worden vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel het Nieuw Utrechts Toneel probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het NUT expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

Het Nieuw Utrechts Toneel is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookiegebruik. Het NUT maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.